ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

To Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard (Center for Hellenic Studies (Greece), Harvard University) συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συνεργατών του, ερευνητών σε προγράμματά του, ατόμων που συμμετέχουν σε συνέδρια, προγράμματα, εργαστήρια και εκδηλώσεις του και λοιπά άτομα που συναλλάσσονται μαζί του για την εκπλήρωση των σκοπών του.
Ειδικότερα, στο αρχείο μας καταγράφονται κατά περίπτωση τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, βιογραφικό, ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική ιδιότητα, βιντεοσκοπημένο υλικό, φωτογραφίες.
Όλα τα ανωτέρω διαγράφονται μετά τη λήξη της συνεργασίας μας ή της εκδήλωσης στην οποία έχετε συμμετάσχει, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο ή ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα.

Ειδικότερα, διάβασα και έλαβα γνώση ότι ενδέχεται να φωτογραφηθώ ή/και βιντεοσκοπηθώ με εικόνα και ήχο κατά τη συμμετοχή μου στην παραπάνω δραστηριότητα, η οποία προσφέρεται δωρεάν από το «Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) Πανεπιστήμιο Harvard» (στο εξής καλούμενου «ΚΕΣ»).

Αποδέχομαι το ΚΕΣ να χρησιμοποιεί ελεύθερα άνευ ανταλλάγματος και με κάθε τρόπο το όνομα, τη φωτογραφία και τα βιογραφικά στοιχεία μου για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής ή και έντυπης προώθησης της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και άλλων δραστηριοτήτων και της ευρύτερης προβολής του Κέντρου.

Δεν έχω έναντι του ΚΕΣ καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα από τη συμμετοχή μου στην ανωτέρω δραστηριότητα και εν γένει από την εκμετάλλευση του υλικού.
Αναγνωρίζω επίσης ότι παρόλο που το φωτογραφικό ή και βιντεοσκοπημένο υλικό προορίζεται για ηλεκτρονική ή και έντυπη χρήση από το ΚΕΣ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση από το ΚΕΣ και καμία απαίτηση από την πλευρά μου ότι θα υπάρξει μερική ή ολική εμφάνισή του, σε ηλεκτρονικά ή και έντυπα μέσα του ΚΕΣ.

Δια του παρόντος ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα εκχωρώ άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος στο ΚΕΣ το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε ολόκληρο τον κόσμο της εικόνας, της φωνής, και γενικότερα της παρουσίας μου στα πλαίσια της ανωτέρω δραστηριότητας, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό κι ενδεικτικά:
– με την διανομή του συνόλου ή μέρους του οπτικού ή/και ακουστικού υλικού που θα παραχθεί, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα, μέσω διαδικτύου (internet), IPTN, του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΣ, του CHS, στο ενημερωτικό wordpress blog του Κέντρου “Kleos”, στο κανάλι του ΚΕΣ στο YouTube, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΚΕΣ (Facebook, Instagram, Twitter), στο ενημερωτικό ηλεκτρονικό έντυπο-Newsletter του ΚΕΣ άπαξ ή σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων, σε ελεύθερη λήψη ή έναντι συνδρομής.
– με την χρήση της εικόνας και της φωνής μου που έχει εγγραφεί στα πλαίσια του παρόντος για την δημιουργία περαιτέρω προωθητικού υλικού και προγραμμάτων, όπως αφιερώματος, παρουσίαση αντίστοιχων δραστηριοτήτων κλπ..

Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρώ δια του παρόντος στο KEΣ το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων άνευ ανταλλάγματος και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό στο CHS Washington και το Πανεπιστήμιο Harvard, καθώς και σε τρίτα μέρη που συνεργάζονται με το ΚΕΣ (ενδεικτικά συνδιοργανωτές), με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και διάδοση της εν λόγω δραστηριότητας, καθώς και την ενημέρωση λοιπών ενδιαφερομένων. Ήδη από σήμερα  δηλώνω την ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου για την εν λόγω εκχώρηση. To ανωτέρω υλικό θα παραμείνει για αρχειακούς σκοπούς δημοσιευμένο στο διαδίκτυο χωρίς χρονικό περιορισμό.

Αναγνωρίζω, επιπλέον, ότι το ΚΕΣ δεν έχει ούτε φέρει ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση του υλικού ή και μέρους αυτού, που τυχόν γίνει παράνομα από τον οιονδήποτε τρίτο, μέσω λήψης αυτού από το διαδίκτυο.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:
– Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
– Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
– Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
– Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλο κέντρο υποστήριξης), όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
– Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Το Κέντρο δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
– Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το Κέντρο οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός, είτε και μεταγενέστερα εξηγώντας, όμως, τους λόγους καθυστέρησης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, υποβάλλοντας αίτηση στη γραμματεία του Κέντρου (+30 2752047030) ή στέλνοντας email (chsnafplion@chs.harvard.edu).