2020 HSSP Φόρμα Γονικής Συναίνεσης

 

High School Summer Program

Φόρμα Γονικής Συναίνεσης
για συμμετοχή σε δραστηριότητα και δήλωση συναίνεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα –
Μετακίνηση/ταξίδια, διαμονή, διατροφή και άλλα έξοδα –
Γενικοί κανόνες συμμετοχής

Υποβολή Γονικής Συναίνεσης (ή συναίνεσης κηδεμόνα) για τη συμμετοχή μαθητριών/τών στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου

HSSP Greek Parental Consent Form

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι συναινούμε να συμμετάσχει το παιδί μας/το παιδί υπό την κηδεμονία μας στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (στο εξής «Πρόγραμμα») του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (στο εξής «ΚΕΣ») και να βρίσκεται στο κτήριο Ιατρού όπου στεγάζεται το ΚΕΣ ή και σε άλλα κτήρια στο Ναύπλιο που πραγματοποιείται το Πρόγραμμα, από 2 έως 17 Ιουλίου 2020.

Αναγνωρίζουμε ότι το ΚΕΣ έχει δικαίωμα να φωτογραφίζει, να καταγράφει σε κάμερα, και να λάβει συνέντευξη από το παιδί μας, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να χρησιμοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση του, τον προφορικό και γραπτό λόγο του παιδιού μας, τις επιδόσεις του, την εμφάνισή του, το όνομά του, το πρόσωπό του, τη φωνή του, την εικόνα του και άλλα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του (γενικά, την παρουσία του παιδιού μας στο Πρόγραμμα), για την αξιολόγηση, βελτίωση ή/και προβολή του Προγράμματος και του Κέντρου γενικότερα.

Δηλώνουμε ότι συγκατατιθέμεθα στην εκχώρηση κάθε δικαιώματος τίτλου και συμφέροντος στο ΚΕΣ για τη χρήση αυτών των φωτογραφιών, ηχογραφήσεων (βίντεο, ήχου ή και άλλων μέσων) και επιπλέον, δίνουμε τη συγκατάθεση μας για τη μεταβίβαση στο ΚΕΣ όλων των δικαιωμάτων τίτλου ή συμφέροντος σε οποιεσδήποτε γραπτές απαντήσεις που παρασχέθηκαν από το παιδί μας στο ΚΕΣ ως απάντηση στο αίτημα του ΚΕΣ για πληροφορίες. Κατανοούμε ότι το όνομα του παιδιού μας, η γλώσσα, η παρουσία, η φωνή και η εικόνα του μπορούν να προβληθούν στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του ΚΕΣ ή/και συνεργατών του (στο internet ή σε άλλα μαζικά μέσα ενημέρωσης) για την περαιτέρω αξιοποίηση, βελτίωση και προώθηση του Προγράμματος αυτού και δια του παρόντος συναινούμε στην εν λόγω χρήση.

Συναινούμε στη δυνατότητα του ΚΕΣ να καταγράψει την απόδοση του παιδιού μας και τη χρήση ή την εκ νέου χρήση της καταγραφής, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση του, για την προώθηση των προγραμμάτων του και να παραχωρήσει σε άλλους την άδεια να το πράξουν. Αναγνωρίζουμε, επιπλέον, ότι το Κέντρο δεν έχει ούτε φέρει ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση των παραπάνω ή και μέρους αυτών, που τυχόν γίνει παράνομα από τον οιονδήποτε τρίτο, μέσω λήψης αυτών από το διαδίκτυο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι παρόλο που το φωτογραφικό ή και βιντεοσκοπημένο υλικό προορίζεται για ηλεκτρονική ή και έντυπη χρήση από το ΚΕΣ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση από το ΚΕΣ και καμία απαίτηση από την πλευρά μας ότι θα υπάρξει μερική ή ολική εμφάνισή του, σε ηλεκτρονικά ή και έντυπα μέσα του ΚΕΣ.

Κατανοούμε ότι το ΚΕΣ μπορεί να προσαρμόσει, να αλλάξει, να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει, να προσθέσει, να διαγράψει, να συνδυάσει με άλλο υλικό, την καταγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, ή άλλως, να χρησιμοποιήσει την απόδοση του παιδιού μας, με οποιοδήποτε μέσο γνωστό μέχρι σήμερα ή που θα επινοηθεί στο εξής και δια της παρούσης συναινώ στην εν λόγω χρήση.

Βεβαιώνουμε ότι το ΚΕΣ θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων στις φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις, καθώς και άλλων προγραμμάτων media, στα οποία το παιδί μας εμφανίζεται. Βεβαιώνουμε ότι ούτε εμείς ούτε το παιδί μας έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης ή αξίωση αποζημίωσης για τα δικαιώματα που χορηγούνται στο ΚΕΣ με αυτή τη δήλωση.

Στα ανωτέρω δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Κέντρου, καθώς και πρόσωπα/εταιρείες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του (λογιστήριο, συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής), αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Τα δικαιώματα που παρέχονται ανωτέρω είναι αόριστης διάρκειας και αμετάκλητα και κατανοούμε ότι το ΚΕΣ θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία αξίωση ή απαίτηση από το ΚΕΣ που προκύπτει από ή σε σχέση με τα ανωτέρω. Αυτή η δήλωση παροχής γονικής συναίνεσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Το Κέντρο τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις δραστηριότητές του.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
• Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία του παιδιού σας σε τρίτο (π.χ. άλλο κέντρο υποστήριξης).
• Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Το Κέντρο δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το Κέντρο οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός, είτε και μεταγενέστερα εξηγώντας, όμως, τους λόγους καθυστέρησης.

Μετακίνηση/ταξίδια, διαμονή, διατροφή και άλλα έξοδα

Αναγνωρίζουμε ότι το ΚΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για τη μετάβαση του παιδιού μας προς και από την τοποθεσία του Προγράμματος (Ναύπλιο, Ελλάδα). Δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη και το κόστος της σχετικής του μετακίνησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δική μας σχετική επιλογή όσον αφορά τον τρόπο ταξιδιού και την εν γένει μετάβασή του στο Πρόγραμμα.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι το Κέντρο, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ, δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για την επιλογή και κάλυψη της διαμονής του παιδιού μας στην τοποθεσία του Προγράμματος, ενώ αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για την εν γένει διαμονή του παιδιού μας. Κατανοούμε επίσης ότι το ΚΕΣ δε φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για τη μετάβαση του παιδιού μας από και προς το κτήριο Ιατρού ή και άλλα κτήρια στα οποία διεξάγεται το πρόγραμμα, κατά τις ημέρες του Προγράμματος, εκτός περιπτώσεων που αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ, καθώς και για κάθε πιθανή μετακίνησή του κατά τα διαλείμματα και αναλαμβάνουμε προσωπικά πλήρως την ευθύνη και το κόστος των μετακινήσεών του. Στο πλαίσιο του ημερησίου προγράμματος σεμιναρίων, εργασιών, συζητήσεων κ.λπ. επιτρέπουμε στο παιδί μας να αποχωρεί από τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος για το μεσημεριανό του διάλειμμα και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι κατά το διάστημα που θα βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων διεξαγωγής του Προγράμματος, το ΚΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με άλλη/ες δραστηριότητά/ές του.

Επίσης αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη σε σχέση με άλλα ταξίδια, που τυχόν επιλέξουμε να πραγματοποιήσει το παιδί μας πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή/και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και που είναι ανεξάρτητα από αυτό. Κατανοούμε πλήρως ότι το ΚΕΣ δεν ενθαρρύνει, ενώ μπορεί να περιορίσει ή και να απαγορεύσει σχετικά ανεξάρτητα ταξίδια του παιδιού μας, κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Συμφωνούμε ότι, αν επιθυμούμε το παιδί μας να ταξιδέψει ανεξάρτητα, θα πρέπει να ενημερώσουμε εκ των προτέρων τους επικεφαλής και τους συντονιστές του Προγράμματος σχετικά με τις ημερομηνίες που το παιδί μας θα ταξιδέψει, καθώς και τον προορισμό αυτού, ζητώντας τη σχετική άδειά τους, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.

Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για το σύνολο του κόστους μετακίνησης-ταξιδιών, διαμονής, διατροφής κ.λπ. του παιδιού μας, από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ,, καθώς και για όποιο επιπλέον σχετικό κόστος μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Αναγνωρίζουμε ότι οι υπεύθυνοι του Προγράμματος αν και έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή οργάνωση αυτού, δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τις μετακινήσεις, τη διαμονή του, την ασφάλεια των προσωπικών του αντικειμένων, κ.λπ.

Γενικοί κανόνες συμμετοχής

Δηλώνουμε ότι το παιδί μας θα συμμορφωθεί πλήρως με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τους κανονισμούς λειτουργίας του ΚΕΣ αλλά και του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στο υλικό του Προγράμματος ή/και γνωστοποιούνται από τον επικεφαλής και τους μάνατζερ του Προγράμματος και θα αποφύγει προσβλητικές ή/και επικίνδυνες συμπεριφορές που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε σεξουαλική παρενόχληση, χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατανάλωση αλκοόλ. Σε περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση του KEΣ, η συμπεριφορά του παιδιού μας κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα κριθεί αντίθετη στο νόμο ή/και τα χρηστά ήθη ή ότι είναι επιβλαβής για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ή και για το ίδιο το Πρόγραμμα, το ΚΕΣ θα δύναται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνσή του από αυτό.

Κατανοούμε ότι είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να έχει το παιδί μας έγκυρη ασφάλεια υγείας κατά τη διάρκεια του προγράμματος, έχοντας μαζί του και όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (κάρτα, βιβλιάριο, κ.λπ). Είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πλήρη κάλυψη σχετικών εξόδων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Επίσης, κατανοούμε ότι το ΚΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα υγείας καθώς και τις ενέργειες αντιμετώπισής του και εξουσιοδοτούμε το ΚΕΣ να επικοινωνήσει μαζί μας σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.

Sending

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!