HSSP Φόρμα Συναίνεσης SPEL

 

High School Summer Program

του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard

Φόρμα Δήλωσης Συναίνεσης

Υποβολή Δήλωσης Συναίνεσης για τη συμμετοχή στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου

HSSP SPEL Fellow Consent Form

Στοιχεία Εκπαιδευτικού για το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου

Στοιχεία επαφής έκτακτης ανάγκης

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συναινώ να συμμετάσχω στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Harvard (στο εξής το «Πρόγραμμα») και να βρίσκομαι στο κτήριο Ιατρού όπου και στεγάζεται το Κέντρο και πραγματοποιείται το Πρόγραμμα, από 11 έως 26 Ιουλίου 2019.

Μετακίνηση/ταξίδια και διαμονή

Αναγνωρίζω ότι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard (στο εξής το «ΚΕΣ») δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μετακίνηση-ταξίδι μου προς και από την τοποθεσία του Προγράμματος (Ναύπλιο - Ελλάδα) και δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για τους σχετικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτό.

Επίσης αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε σχέση με άλλα ταξίδια, που τυχόν πραγματοποιήσω πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή/και μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και είναι ανεξάρτητα από αυτό. Κατανοώ πλήρως ότι το ΚΕΣ δεν ενθαρρύνει, ενώ μπορεί να περιορίσει ή και να απαγορεύσει σχετικά ανεξάρτητα ταξίδια μου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος και συμφωνώ ότι, αν επιθυμώ να ταξιδέψω ανεξάρτητα, θα πρέπει να ενημερώσω εκ των προτέρων τους επικεφαλής και τους συντονιστές του Προγράμματος, σχετικά με τις ημερομηνίες που προτίθεμαι να ταξιδέψω κα τον προορισμό μου ζητώντας τη σχετική άδειά τους, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.

Αναγνωρίζω ότι το Κέντρο, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ, δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για την επιλογή και κάλυψη της διαμονής μου στην τοποθεσία του Προγράμματος, ενώ αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την εν γένει διαμονή μου. Κατανοώ επίσης ότι το ΚΕΣ δε φέρει καμία ευθύνη για τη μετάβασή μου από και προς κτήριο “Ιατρού” τις ημέρες διεξαγωγής του Προγράμματος, καθώς και για κάθε πιθανή μετακίνησή μου κατά τα διαλείμματα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των μετακινήσεών μου. Στο πλαίσιο του ημερησίου προγράμματος σεμιναρίων, εργασιών, συζητήσεων κ.λπ. συναινώ να αποχωρώ από το Κέντρο για το μεσημεριανό μου διάλειμμα και δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά το διάστημα που θα βρίσκομαι εκτός των εγκαταστάσεων του ΚΕΣ, το ΚΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με άλλη/ες δραστηριότητά/ές μου.

Αναγνωρίζω ότι οι υπεύθυνοι του Προγράμματος, αν και έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή οργάνωση αυτού, δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τις μετακινήσεις, τη διαμονή μου, την ασφάλεια των προσωπικών μου αντικειμένων, κλπ.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση συμμετεχόντων από το εξωτερικό: Αναγνωρίζω ότι η εθελοντική συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα μπορεί να ενέχει κινδύνους, διαφορετικούς από αυτούς που συναντώνται στη χώρα μόνιμης κατοικίας μου. Αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε κινδύνους σχετικούς με διεθνή ταξίδια, διαφορετική νομοθεσία, διαφορετικά πρότυπα σχεδιασμού αλλά και κανόνες ασφαλείας κτηρίων και δημόσιων χώρων, διαφορετικές κοινωνικές, ιατρικές αλλά και οικονομικές συνθήκες και συνήθειες, διαφορετικές καιρικές συνθήκες, διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, κ.ά. Αναγνωρίζω ότι η Ελλάδα έχει αποδεκτά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, ωστόσο τα πρότυπα αυτά μπορεί να διαφέρουν από αυτά της χώρας μόνιμης κατοικίας μου, και δηλώνω ότι έχω μελετήσει και κατανοώ όλες τις διαφορές αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για όποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από αυτές. Έχω διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις πληροφορίες και οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών και Υγείας της χώρας μόνιμης κατοικίας μου, καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ελλάδα και τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Δημοσιότητα και προβολή

Αναγνωρίζω ότι το ΚΕΣ έχει δικαίωμα να φωτογραφίζει, να καταγράφει σε κάμερα, και να λάβει συνέντευξη από εμένα, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να χρησιμοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση του, τον προφορικό και γραπτό λόγο μου, τις επιδόσεις μου, την εμφάνισή μου, το όνομά μου, το πρόσωπό μου, τη φωνή μου, την εικόνα μου και άλλα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά μου (γενικά, την παρουσία μου στο Πρόγραμμα), για την αξιολόγηση, βελτίωση ή/και προβολή του Προγράμματος και του Κέντρου γενικότερα.

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην εκχώρηση κάθε δικαιώματος τίτλου και συμφέροντος στο ΚΕΣ για τη χρήση αυτών των φωτογραφιών, ηχογραφήσεων (βίντεο, ήχου ή και άλλων μέσων) και επιπλέον, δίνω τη συγκατάθεση μου για τη μεταβίβαση στο ΚΕΣ όλων των δικαιωμάτων τίτλου ή συμφέροντος σε οποιεσδήποτε γραπτές απαντήσεις που παρασχέθηκαν από εμένα στο ΚΕΣ ως απάντηση στο αίτημα του ΚΕΣ για πληροφορίες. Κατανοώ ότι το όνομά μου, η γλώσσα, η παρουσία, η φωνή και η εικόνα μου μπορούν να προβληθούν στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του ΚΕΣ ή/και συνεργατών του (στο internet ή σε άλλα μαζικά μέσα ενημέρωσης) για την περαιτέρω αξιοποίηση, βελτίωση και προώθηση του Προγράμματος αυτού και δια του παρόντος συναινώ στην εν λόγω χρήση.

Συναινώ στη δυνατότητα του ΚΕΣ να καταγράψει την απόδοσή μου και τη χρήση ή την εκ νέου χρήση της καταγραφής, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση του, για την προώθηση των προγραμμάτων του και να παραχωρήσει σε άλλους την άδεια να το πράξουν.

Aναγνωρίζω, επιπλέον, ότι το Κέντρο δεν έχει ούτε φέρει ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση των παραπάνω ή και μέρους αυτών, που τυχόν γίνει παράνομα από τον οιονδήποτε τρίτο, μέσω λήψης αυτών από το διαδίκτυο. Αναγνωρίζω επίσης ότι παρόλο που το φωτογραφικό ή και βιντεοσκοπημένο υλικό προορίζεται για ηλεκτρονική ή και έντυπη χρήση από το ΚΕΣ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση από το ΚΕΣ και καμία απαίτηση από την πλευρά μου ότι θα υπάρξει μερική ή ολική εμφάνισή του, σε ηλεκτρονικά ή και έντυπα μέσα του ΚΕΣ.

Κατανοώ ότι το ΚΕΣ μπορεί να προσαρμόσει, να αλλάξει, να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει, να προσθέσει, να διαγράψει, να συνδυάσει με άλλο υλικό, την καταγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, ή άλλως, να χρησιμοποιήσει την απόδοσή μου, με οποιοδήποτε μέσο γνωστό μέχρι σήμερα ή που θα επινοηθεί στο εξής και δια της παρούσης συναινώ στην εν λόγω χρήση.

Βεβαιώνω ότι το ΚΕΣ θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων στις φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις, καθώς και άλλων προγραμμάτων media, στα οποία εμφανίζομαι. Βεβαιώνω ότι δεν έχω οποιοδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης ή αξίωση αποζημίωσης για τα δικαιώματα που χορηγούνται στο ΚΕΣ με αυτή τη δήλωση.

Τα δικαιώματα που παρέχονται ανωτέρω είναι αόριστης διάρκειας και αμετάκλητα και κατανοώ ότι το ΚΕΣ θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία αξίωση ή απαίτηση από το ΚΕΣ που προκύπτει από ή σε σχέση με τα ανωτέρω. Αυτή η δήλωση συναίνεσης συμμετοχής διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Sending

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!