Συμμετοχή σε δραστηριότητα (πρόγραμμα εκδηλώσεων, εργαστήρια, προγράμματα) του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

2020 Personal Data Acknowledgement Form - GR

*(Εισάγετε κωδικό χώρας)
*(Εκδήλωση | Εργαστήριο | Πρόγραμμα | Άλλη δραστηριότητα)
*(Τίτλος ομιλίας | παρουσίασης | εργαστηρίου ή προγράμματος)
*(ΚΕΣ | Αλλού-πού;)
*(Ημέρα, μήνας, έτος)

Στοιχεία επαφής έκτακτης ανάγκης

*(Εισάγετε κωδικό χώρας)
*(Εισάγετε κωδικό χώρας)

To Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard (στο εξής «ΚΕΣ»), Harvard University συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συνεργατών του, ερευνητών σε προγράμματά του, συντονιστών σε εργαστήριά του, ατόμων που συμμετέχουν σε συνέδρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις του, και λοιπά άτομα που συναλλάσσονται μαζί του για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ειδικότερα, στο αρχείο μας ενδέχεται να καταγραφούν κατά περίπτωση τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, σύντομο βιογραφικό, σύνοψη παρουσίασης, βιντεοσκοπημένο υλικό, φωτογραφίες.

Όλα τα ανωτέρω διαγράφονται αμέσως μετά τη λήξη της συνεργασίας μας ή της εκδήλωσης στην οποία έχετε συμμετάσχει, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο (όπως ενδεικτικά τα δεδομένα που απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών στοιχείων).

Επιπρόσθετα, η μαγνητοσκόπηση ομιλιών (παρουσιάσεων, συζητήσεων, κλπ.) εφόσον περιλαμβάνεται στην παρούσα συνεργασία, καθώς και η λήψη φωτογραφιών διατηρούνται για αρχειακούς σκοπούς στη βιβλιοθήκη του Κέντρου, ενώ ενδέχεται να αξιοποιηθούν από το Κέντρο σε έντυπο (μπροσούρες, αφίσες) ή και ηλεκτρονικό (ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου, κανάλι του Κέντρου στο YouTube) υλικό, για τις ανάγκες προώθησης της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και άλλων δραστηριοτήτων και της ευρύτερης προβολής του Κέντρου. Ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη (ενδεικτικά συνδιοργανωτές) με τα οποία συνεργάζεται το ΚΕΣ, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και διάδοση της εν λόγω δραστηριότητας, καθώς και την ενημέρωση λοιπών ενδιαφερομένων. Το ΚΕΣ καταβάλει κάθε προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να αποκλείσει, ούτε φέρει ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση του υλικού ή και μέρους αυτού, που τυχόν γίνει παράνομα από τον οιονδήποτε τρίτο, μέσω λήψης αυτού από το διαδίκτυο. Επίσης, παρόλο που το φωτογραφικό ή και βιντεοσκοπημένο υλικό προορίζεται για ηλεκτρονική ή και έντυπη χρήση από το ΚΕΣ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση από το Κέντρο ότι θα υπάρξει μερική ή ολική εμφάνισή του, σε ηλεκτρονικά ή και έντυπα μέσα του ΚΕΣ.

Στα ανωτέρω δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Κέντρου, καθώς και πρόσωπα/εταιρείες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του (λογιστήριο, συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής), αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Τα δικαιώματα που παρέχονται ανωτέρω είναι αόριστης διάρκειας και αμετάκλητα και κατανοώ ότι το ΚΕΣ θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία αξίωση ή απαίτηση από το ΚΕΣ που προκύπτει από ή σε σχέση με τα ανωτέρω. Αυτή η δήλωση συναίνεσης συμμετοχής διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Το Κέντρο τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
• Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο (π.χ. άλλο κέντρο υποστήριξης).
• Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Το Κέντρο δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σας σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το Κέντρο οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός, είτε και μεταγενέστερα εξηγώντας, όμως, τους λόγους καθυστέρησης.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, υποβάλλοντας αίτηση στη γραμματεία του Κέντρου (+30 2752047030) ή στέλνοντας email (chsnafplion@chs.harvard.edu).

Μετακίνηση/ταξίδια, διαμονή, διατροφή και άλλα έξοδα

Αναγνωρίζω ότι το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για τη μετακίνηση-ταξίδι μου προς και από την τοποθεσία της δραστηριότητας, εκτός περιπτώσεων που αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ, και δηλώνω ότι γνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως το κόστος και την ευθύνη για τους σχετικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτό.

Κατανοώ επίσης ότι το ΚΕΣ δε φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για τη μετάβασή μου από και προς το κτήριο Ιατρού ή και άλλα κτήρια στα οποία διεξάγεται η δραστηριότητα, κατά τις ημέρες της δραστηριότητας, εκτός περιπτώσεων που αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ, καθώς και για κάθε πιθανή μετακίνησή μου κατά τα διαλείμματα και αναλαμβάνω προσωπικά πλήρως την ευθύνη των μετακινήσεών μου καθώς και άλλων δραστηριοτήτων μου, που λαμβάνουν χώρα κατά τα διαλείμματα.

Επίσης αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη σε σχέση με άλλα ταξίδια, που τυχόν πραγματοποιήσω πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή/και μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας και είναι ανεξάρτητα από αυτή. Συμφωνώ ότι, αν επιθυμώ να ταξιδέψω ανεξάρτητα, θα πρέπει να ενημερώσω εκ των προτέρων τους επικεφαλής και τους συντονιστές της δραστηριότητας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία της.

Αναγνωρίζω ότι το Κέντρο, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όπως αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ, δεν φέρει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για την επιλογή και κάλυψη της διαμονής, διατροφής και άλλων εξόδων μου κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας πλήρως την σχετική ευθύνη.

Αναγνωρίζω ότι οι υπεύθυνοι της δραστηριότητας, αν και έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή οργάνωση αυτής, δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τις μετακινήσεις, τη διαμονή μου, την ασφάλεια των προσωπικών μου αντικειμένων, κλπ.

Sending