ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD (Κ.Ε.Σ.)

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συνεργασίας μου/του οργανισμού που εκπροσωπώ με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard (στο εξής το «Κέντρο»), η οποία περιλαμβάνει χρήση εγκαταστάσεών του ή/και συνεργασία με προσωπικό του, δηλώνω υπεύθυνα ότι διάβασα προσεκτικά και συμφωνώ με τον κανονισμό εύρυθμης χρήσης εγκαταστάσεων του Κέντρου, ο οποίος θα ισχύσει στο σύνολό του καθόλη τη διάρκεια της παρούσας συνεργασίας, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απόφαση του Κέντρου για επιμέρους σημεία του κανονισμού, η οποία θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους εκάστοτε διοργανωτές της δραστηριότητας.

 1. Η είσοδος κάθε τρίτου προγράμματος/δραστηριότητας (διοργανωτών, συμμετεχόντων, καλεσμένων, κλπ) στο Κέντρο επιτρέπεται συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και σε συγκεκριμένους χώρους που θα εγκριθούν από το Κέντρο, με βάση τα όσα δηλώνονται στη φόρμα συνεργασίας και με βάση την ευρύτερη λειτουργία και τον προγραμματισμό του Κέντρου, και θα γνωστοποιηθούν στον διοργανωτή εγγράφως (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 2. Ο/Οι διοργανωτής/διοργανωτές κάθε δραστηριότητας, η οποία φιλοξενείται ή υποστηρίζεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από το Κέντρο, οφείλουν να συμπεριλάβουν αναφορά στη συμβολή του Κέντρου, όπως ακριβώς περιγράφεται στις σχετικές αποφάσεις που γνωστοποιούνται από το Κέντρο, σε όλες τις ηλεκτρονικές ή/και έντυπες ανακοινώσεις της δραστηριότητας. Οι διοργανωτές οφείλουν να μοιραστούν με το Κέντρο προσχέδια των ανακοινώσεων αυτών τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την δημοσίευσή τους και να ακολουθήσουν τις σχετικές κατευθύνσεις του Κέντρου, σχετικά με την αναφορά στη συμβολή του.
 3. Οι συμμετέχοντες στις διάφορες δραστηριότητες οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο τους χώρους που τους έχουν παραχωρηθεί και απαγορεύεται να τοποθετούν αντικείμενα, έντυπα και τυχόν άλλα υλικά οπουδήποτε αλλού, χωρίς την έγκριση του Κέντρου. To προσωπικό του Κέντρου δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί ή μεταφέρει αντικείμενα στο χώρο που επιθυμεί ο κάθε διοργανωτής και αυτό αποτελεί αποκλειστική ευθύνη έκαστου διοργανωτή που κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Κέντρου.
 4. Το Κέντρο μπορεί να αρνηθεί κατά την ανέλεγκτη κρίση του την οποιαδήποτε παραμονή στις εγκαταστάσεις του αντικειμένων των διοργανωτών, συμμετεχόντων και επισκεπτών και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια αυτών.
 5. Απαγορεύεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση και βιντεοσκόπηση των χώρων και του προσωπικού του Κέντρου, χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Κέντρου ή/και των ιδίων.
 6. Απαγορεύεται ρητώς και σε κάθε περίπτωση η φωτογράφηση, κινηματογράφηση και βιντεοσκόπηση άλλων επισκεπτών του Κέντρου.
 7. Ο διοργανωτής είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη για τη γενική καθαριότητα του χώρου που του έχει παραχωρηθεί και την ορθή χρήση του εξοπλισμού και γενικότερα των εγκαταστάσεων του Κέντρου, διαφορετικά βαρύνεται με αποζημίωση για τις φθορές και βλάβες που τυχόν προξενήθηκαν. Ο διοργανωτής εκάστης δραστηριότητας έχει επίσης την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τον χώρο κατά τρόπο που να μην θίγει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Κέντρου, την ησυχία και υγεία των περιοίκων και των επισκεπτών και γενικά τη σοβαρότητα και το κύρος του Κέντρου και των υπηρεσιών του.
 8. Ο διοργανωτής εκάστης δραστηριότητας δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Κέντρο και ευθύνεται προσωπικά μονάχα αυτός, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Κέντρου για τα κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεών του καθώς και κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εργασιών για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, ατυχήματα, που μπορεί να συμβούν στο κάθε φύσης προσωπικό του, στους συμμετέχοντες ή και σε τρίτους από οποιαδήποτε αίτια.
 9. Ο διοργανωτής εκάστης δραστηριότητας δύναται να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της δραστηριότητας, τυχόν προσωπικό που αυτός κρίνει απαραίτητο. Ο διοργανωτής θα τελεί σε σχέση προστήσεως προς το προσωπικό αυτό και θα ευθύνεται μονάχα αυτός, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Κέντρου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν τελεί σε σχέση προστήσεως με το προσωπικό του διοργανωτή, για τις ζημιές ή τα ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο προσωπικό του διοργανωτή ή και σε τρίτους από υπαιτιότητα του προσωπικού αυτού κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καθώς και κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εργασιών για την πραγματοποίηση αυτού έως και την παράδοση του χώρου. Ρητά συμφωνείται, επίσης, ότι υπεύθυνος για την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής και ασφαλιστικής εισφοράς για την απασχόληση του προσωπικού αυτού είναι αποκλειστικά και μόνο ο διοργανωτής.
 10. Σε περίπτωση που το Κέντρο αποφασίσει να συμβάλει στη συνεργασία με δικό του προσωπικό, ο διοργανωτής οφείλει να σεβαστεί πλήρως τους κανόνες εργασίας και τα ωράρια του προσωπικού καθώς και όλες τις σχετικές κατευθύνσεις που δίνονται από τη διεύθυνση του Κέντρου.
 11. Σε περίπτωση που το Κέντρο αποφασίσει να υποστηρίξει καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο τη συνεργασία (π.χ. προσφορά διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων, διαμονής, κλπ.), ο διοργανωτής οφείλει να σεβαστεί πλήρως όλες τις σχετικές κατευθύνσεις που δίνονται από τη διεύθυνση του Κέντρου. Απαγορεύεται απόλυτα η με οποιαδήποτε τρόπο -με ή χωρίς αντάλλαγμα- περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του Κέντρου σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Κέντρου.
 12. Το Κέντρο δύναται παράλληλα και κατά την ίδια χρονική περίοδο με έκαστη παραχώρηση χρήσης να παραχωρεί προς οποιονδήποτε τρίτο όλους τους λοιπούς χώρους των εγκαταστάσεών του, που δεν έχουν παραχωρηθεί στον εκάστοτε διοργανωτή δραστηριοτήτων.
 13. Μετά το τέλος της δραστηριότητας, έκαστος διοργανωτής υποχρεούται να παραλάβει τα αντικείμενα, τον εξοπλισμό και τυχόν άλλο υλικό του που είχε παραμείνει στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, εντός της επόμενης ημέρας από τη λήξη της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής δεν απομακρύνει τα αντικείμενά του στον προκαθορισμένο χρόνο, το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη αυτών. Επίσης, έκαστος διοργανωτής πρέπει να επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση το χώρο που χρησιμοποίησε και να απομακρύνει τυχόν απορρίμματα χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κάδους.
 14. Στους χώρους του Κέντρου η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο της κουζίνας του Κέντρου. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Κέντρου.
 15. Το Κέντρο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για α) ολικό ή μερικό μπλακ – άουτ ή διακοπή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας (π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο) από εξωγενείς παράγοντες, β) φωτιά ή φυσική καταστροφή, γ) ατύχημα στους χώρους του Κέντρου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, δ) απώλεια αντικειμένων μέσα στους χώρους του Κέντρου. Κανένα παράπονο ή απαίτηση έναντι του Κέντρου δεν θα γίνεται δεκτό, εάν δεν υποβληθεί γραπτώς στη διεύθυνσή του εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης της παραχώρησης.
 16. Ο διοργανωτής και οι συμμετέχοντες στην δραστηριότητα οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως στους γενικούς κανόνες λειτουργίας (βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια, κουζίνα, κλπ.) και στα ωράρια εργασίας του Κέντρου, όπως θα επικοινωνηθούν από τη διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου
 17. Το Κέντρο πέραν της παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεών του, δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση και δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη σχετικά με την εν λόγω διοργάνωση και υλοποίηση δραστηριότητας, εκτός αν υπάρχει σχετική απόφαση της διεύθυνσής του, η οποία θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους διοργανωτές.