Events Series 2021: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Φόρμα Προσωπικών Δεδομένων, Δημοσιότητας & Προβολής και Γενικών Κανόνων Συμμετοχής σε Δραστηριότητα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδας), Πανεπιστήμιο Harvard

ES2021 – Φόρμα Προσωπικών Δεδομένων, Δημοσιότητας & Προβολής

Προσωπικά δεδομένα, Δημοσιότητα & προβολή

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι επιτρέπουμε να συμμετάσχει το παιδί μας/το παιδί υπό την κηδεμονία μας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Μαθητών/τριών Γενικών Λυκείων Αργολίδας για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, που εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων “Events Series” του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (στο εξής «ΚΕΣ») και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αργολίδας και του Συλλόγου Φιλολόγων Αργολίδας και υπό την αιγίδα της Εφορείας Τιμής Ναύπλιο 2021 του Δήμου Ναυπλιέων, λαμβάνοντας μέρος σε προγραμματισμένες συναντήσεις, ερευνητικές δράσεις και εκδηλώσεις που απαιτούν φυσική παρουσία στο κτήριο Ιατρού, όπου στεγάζεται το ΚΕΣ ή/και σε άλλες τοποθεσίες που πραγματοποιείται το Πρόγραμμα ή/και σε διαδικτυακές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης όλων των δραστηριοτήτων που διοργανώνονται, συν-διοργανώνονται ή/και υποστηρίζονται από το ΚΕΣ, τόσο διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία, το ΚΕΣ ή/και οι συνεργαζόμενοι με αυτό οργανισμοί συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα συνεργατών, ερευνητών, ασκούμενων, συντονιστών σε εργαστήρια, ομιλητών και άλλων συμμετεχόντων, που συνεργάζονται με το ΚΕΣ σε συνέδρια, εργαστήρια, προγράμματα, εκδηλώσεις, και λοιπές δραστηριότητες για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ειδικότερα, στο αρχείο μας ενδέχεται να καταγραφούν κατά περίπτωση οι εξής, ενδεικτικά αναφερόμενες πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, σύντομο βιογραφικό, σύνοψη παρουσίασης, βιντεοσκοπημένο υλικό, βαθμολογίες σχολείου, φωτογραφίες.

Οι πληροφορίες (π.χ. αίτηση συμμετοχής, φόρμα προσωπικών δεδομένων, δημοσιότητας και προβολής και γενικών κανόνων συμμετοχής) θα διαγραφούν 6 μήνες μετά την αίτηση για όσους δεν επιλεγούν για την δραστηριότητα και 5 χρόνια μετά για τους συμμετέχοντες του προγράμματος, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο.

Αναγνωρίζουμε ότι το ΚΕΣ έχει δικαίωμα να φωτογραφίζει, να καταγράφει σε κάμερα, και να λάβει συνέντευξη από το παιδί μας («Καταγραφές»), κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και στην τελική εκδήλωση παρουσίασής του, καθώς και να χρησιμοποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, κατά την κρίση του, τις Καταγραφές, το όνομά του, το πρόσωπό του, τη φωνή του, την εικόνα του και άλλα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του (γενικά, την παρουσία του παιδιού μας στο Πρόγραμμα), για την αξιολόγηση, βελτίωση ή/και προβολή του Προγράμματος και του Κέντρου γενικότερα καθώς και να παραχωρήσει σε άλλους την άδεια να το πράξουν.

Δηλώνουμε ότι συγκατατιθέμεθα στην εκχώρηση κάθε δικαιώματος τίτλου και συμφέροντος στο ΚΕΣ για τη χρήση αυτών των Καταγραφών. Κατανοούμε ότι το όνομα του παιδιού μας, η γλώσσα, η παρουσία, η φωνή και η εικόνα του μπορούν να προβληθούν στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου ή/και άλλων πλατφορμών ενημέρωσης του ΚΕΣ ή/και συνεργαζόμενων οργανισμών, για την περαιτέρω αξιοποίηση, βελτίωση και προώθηση του Προγράμματος και την ευρύτερη προβολή του ΚΕΣ και δια του παρόντος συναινούμε στην εν λόγω χρήση.

Παράλληλα, κατανοούμε ότι οι τελικές εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, ο οποίος διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ΚΕΣ για άνευ ανταλλάγματος χρήση της τελικής εργασίας για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, ψηφιακή διάχυση σε ηλεκτρονική μορφή και σε οιοδήποτε μέσο).

Αναγνωρίζουμε, επιπλέον, ότι το Κέντρο δεν έχει ούτε φέρει ευθύνη για τη με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση των παραπάνω ή και μέρους αυτών, που τυχόν γίνει παράνομα από τον οιονδήποτε τρίτο, μέσω λήψης αυτών από το διαδίκτυο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι παρόλο που το φωτογραφικό ή και βιντεοσκοπημένο υλικό προορίζεται για ηλεκτρονική ή και έντυπη χρήση από το ΚΕΣ, δεν υπάρχει καμία εγγύηση από το ΚΕΣ του και καμία απαίτηση από την πλευρά μας ότι θα υπάρξει μερική ή ολική εμφάνισή του, σε ηλεκτρονικά ή και έντυπα μέσα του ΚΕΣ ή/και των συνεργαζόμενων φορέων του. Παράλληλα αναγνωρίζουμε ότι χρήση εικόνων, βίντεο και άλλου υλικού στο διαδίκτυο εμπίπτει αναπόφευκτα σε μεταφορά δεδομένων διεθνώς, σε όλο τον κόσμο.

Κατανοούμε ότι το ΚΕΣ μπορεί να προσαρμόσει, να αλλάξει, να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει, να προσθέσει, να διαγράψει, να συνδυάσει με άλλο υλικό τις Καταγραφές, και να δημοσιεύσει σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό μέχρι σήμερα ή που θα επινοηθεί στο εξής και δια της παρούσης συναινούμε στην εν λόγω χρήση.

Βεβαιώνουμε ότι το ΚΕΣ θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων επί των Καταγραφών στις οποίες το παιδί μας εμφανίζεται. Βεβαιώνουμε ότι ούτε εμείς ούτε το παιδί μας έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης ή αξίωση αποζημίωσης για τα δικαιώματα που χορηγούνται στο ΚΕΣ με αυτή τη δήλωση.

Στα ανωτέρω δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του Κέντρου, καθώς και πρόσωπα/εταιρείες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του (λογιστήριο, συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής), αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο της εργασίας τους.

Τα δικαιώματα που παρέχονται ανωτέρω είναι αόριστης διάρκειας και αμετάκλητα και κατανοούμε ότι το ΚΕΣ θα ενεργήσει σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία αξίωση ή απαίτηση από το ΚΕΣ που προκύπτει από ή σε σχέση με τα ανωτέρω. Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Το Κέντρο τηρεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις δραστηριότητές του.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία του παιδιού σας σε τρίτο (π.χ. άλλο κέντρο υποστήριξης).
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων. Το Κέντρο δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, το Κέντρο οφείλει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός, είτε και μεταγενέστερα εξηγώντας, όμως, τους λόγους καθυστέρησης.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χωρίς κόστος, υποβάλλοντας αίτηση στη γραμματεία του Κέντρου (+30 2752047030) ή στέλνοντας email (chsnafplion@chs.harvard.edu). *

  Γενικοί κανόνες συμμετοχής

  Αναγνωρίζουμε ότι το ΚΕΣ ή/και συνεργαζόμενοι φορείς στο Πρόγραμμα δεν φέρουν καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για τη μετάβαση και διαμονή του παιδιού μας προς και από την/τις τοποθεσία/ες του Προγράμματος, προς και από τις εγκαταστάσεις του ΚΕΣ ή/και άλλες τοποθεσίες στις οποίες διεξάγεται η δραστηριότητα, εκτός περιπτώσεων που αποφασίζονται και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ ή/και συνεργαζόμενους φορείς στην δραστηριότητα. Δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε και αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη και το κόστος των σχετικών μετακινήσεων και για την εν γένει διαμονή του παιδιού μας, καθώς και για οποιοδήποτε επιπλέον σχετικό κόστος μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

  Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Προγράμματος (π.χ. συναντήσεις, πραγματοποίηση έρευνας) επιτρέπουμε στο παιδί μας να αποχωρεί από τον τόπο διεξαγωγής του Προγράμματος για διάλειμμα και δηλώνουμε υπεύθυνα ότι κατά το διάστημα αυτό το ΚΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται με άλλη/ες δραστηριότητά/ές του.

  Επίσης αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη σε σχέση με άλλες μετακινήσεις, που τυχόν επιλέξουμε να πραγματοποιήσει το παιδί μας πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή/και μετά την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων του Προγράμματος και που είναι ανεξάρτητα από αυτό.

  Κατανοούμε ότι ο σχεδιασμός της δραστηριότητας μπορεί να υποστεί αλλαγές, οι οποίες είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΚΕΣ.

  Αναγνωρίζουμε παράλληλα ότι στο πλαίσιο συμμετοχής του στις συναντήσεις του Προγράμματος, που πραγματοποιούνται είτε διαδικτυακά, είτε με φυσική παρουσία, δεν παρέχεται από το ΚΕΣ κανενός είδους υποστήριξη σχετικά με απαραίτητες ηλεκτρονικές/IT υποδομές και εξοπλισμό, πέραν όσων αναφέρονται στο παρόν ή/και γνωστοποιούνται από τον επικεφαλής και τους συντονιστές του Προγράμματος.

  Δηλώνουμε ότι το παιδί μας θα συμμορφωθεί πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, σεβόμενο απόλυτα την τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας και σε σχέση με την πανδημία “COVID-19”, όπως ορίζονται από τις ελληνικές αρχές και επικοινωνούνται και από το ΚΕΣ και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς, καθώς και με τους κανονισμούς λειτουργίας του ΚΕΣ αλλά και του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στο υλικό του Προγράμματος ή/και γνωστοποιούνται από το ΚΕΣ. Σε περίπτωση που, κατά την απόλυτη κρίση του KEΣ, η συμπεριφορά του παιδιού μας κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο Πρόγραμμα κριθεί αντίθετη στο νόμο ή/και τα χρηστά ήθη ή ότι είναι επιβλαβής για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ή και για το ίδιο το Πρόγραμμα, το ΚΕΣ θα δύναται να ζητήσει την άμεση απομάκρυνσή του από αυτό.

  Επίσης, κατανοούμε ότι το ΚΕΣ ή/και οι συνεργαζόμενοι με αυτό φορείς δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα υγείας καθώς και για τις ενέργειες αντιμετώπισής του και εξουσιοδοτούμε το ΚΕΣ να επικοινωνήσει μαζί μας σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού.

  Αναγνωρίζουμε ότι οι υπεύθυνοι του Προγράμματος αν και έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή οργάνωση αυτού, δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τις μετακινήσεις του παιδιού μας/του παιδιού υπό την κηδεμονία μας, τη διαμονή του, την ασφάλεια των προσωπικών του αντικειμένων, κ.λπ.

  Οι Γονείς/Κηδεμόνες παροτρύνθηκαν, να διαβάσουν την παρούσα προσεκτικά, και σε περίπτωση που έχουν οιαδήποτε αμφιβολία να συμβουλευθούν δικηγόρο προτού την αναγνωρίσουν. Κατά συνέπεια, οι κατωτέρω επιλογές, είναι απόρροια ωρίμου σκέψης των Γονέων/Κηδεμόνων και πλήρους και ανεπιφυλάκτου αποδοχής του περιεχομένου της. *
  Διαβάσαμε και λάβαμε γνώση για την πολιτική προσωπικών δεδομένων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard. *

  Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερώσεις του ΚΕΣ Ελλάδος.

  Με την υποβολή της παρούσας φόρμας, θα λάβετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση μήνυμα επιβεβαίωσης ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετικό μήνυμα, παρακαλούμε να υποβάλετε τη φόρμα ξανά.